Download all Pinyin mp3 files!


Learning Chinese Pinyin? This Chinese Pinyin table contains all Chinese sounds, you can click on each individual cell to hear it in all four tones! What a great way to learn Chinese - for free using Chinese Pinyin table.

Pinyin - Chinese Pinyin Table (horizontal)

Click on a "Pinyin cell" to hear it pronounced in all four tones.
initials finals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
a o e ai ei ao ou an en ang eng ong u ua uo uai ui uan uang un ueng i ia ie iao iu ian iang in ing iong ü üe üan ün
1 b bo ba bo   bai bei bao   ban ben bang beng   bu                 bi   bie biao   bian   bin bing          
2 p po pa po   pai pei pao pou pan pen pang peng   pu                 pi   pie piao   pian   pin ping          
3 m mo ma mo me mai mei mao mou man men mang meng   mu                 mi   mie miao miu mian   min ming          
4 f fo fa fo     fei   fou fan fen fang feng   fu                                            
5 d de da   de dai dei dao dou dan den dang deng dong du   duo   dui duan   dun   di dia die diao diu dian     ding          
6 t te ta   te tai tei tao tou tan   tang teng tong tu   tuo   tui tuan   tun   ti   tie tiao   tian                
7 n ne na   ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong nu   nuo     nuan   nun   ni   nie niao niu nian niang nin ning   nüe    
8 l le la   le lai lei lao lou lan   lang leng long lu   luo     luan   lun   li lia lie liao liu lian liang lin ling   lüe    
9 g ge ga   ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan guang gun                              
10 k ke ka   ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kuang kun                              
11 h he ha   he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan huang hun                              
12 z zi za   ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zu   zuo   zui zuan   zun   zi                          
13 c ci ca   ce cai   cao cou can cen cang ceng cong cu   cuo   cui cuan   cun   cin                          
14 s si sa   se sai   sao sou san sen sang seng song su   suo   sui suan   sun   si                          
15 zh zhi zha   zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhuang zhun   zhi                          
16 ch chi cha   che chai   chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuo chuai chui chuan chuang chun   chi                          
17 sh shi sha   she shai shei shao shou shan shen shang sheng   shu shua shuo shuai shui shuan shuang shun   shi                          
18 r ri     re     rao rou ran ren rang reng rong ru rua ruo   rui ruan   run   ri                          
19 j ji                                           ji jia jie jiao jiu jian jiang jin jing jiong ju jue juan jun
20 q qi                                           qi qia qie qiao qiu qian qiang qin qing qiong qu que quan qun
21 x xi                                           xi xia xie xiao xiu xian xiang xin xing xiong xu xue xuan xun
22
Nofinal
a o e ai ei ai ao ou an en ang ong wu wa wo wai wei wan wang wen weng yi ya ye yao you yan yang yin ying yong yu yue yuan yun